Avalanche Safety

user rating: 3.5 of 5 (1)
Ortovox 240 HD PFA Probe
$70
Ortovox Pocket Spike
$60
Ortovox Avabag Unit Avalanche Airbag Pack
$530
Ortovox M.A.S.S. Unit
$255
Ortovox S1+ Beacon
$350
Ortovox 3+ Avalanche Beacon Beacon
$310
Ortovox Cross Rider 18 Avabag Avalanche Airbag Pack
$413
Ortovox Free Rider 22 Avabag Avalanche Airbag Pack
$720
Ortovox 3+ Beacon
$310
Ortovox Free Rider 20 S Avabag Avalanche Airbag Pack
$576
 
user rating: 5 of 5 (1)
Ortovox D1 Doggy Transmitter Beacon
Ortovox Snow Saw Snow Saw
$60 MSRP
Ortovox 320+ Steel Pro PFA Probe
$95 MSRP
Ortovox 200 Carbon PFA Probe
$79 MSRP
Ortovox Ascent 40 Avabag Avalanche Airbag Pack
Ortovox Badger Shovel
Ortovox Tour 32+7 ABS Avalanche Airbag Pack
Ortovox 240 Economic Probe
$42 MSRP
Ortovox Zoom+ Beacon
Ortovox Patroller Digital Beacon
$249 MSRP
Ortovox F1 Focus Beacon
$199 MSRP
Ortovox Beast Shovel
$55 MSRP
Ortovox Kodiak Shovel
$89 MSRP
Ortovox Orange II Shovel
$39 MSRP
Ortovox 240 Lite PFA Probe
$54 MSRP
Ortovox Economic II Shovel
$34 MSRP
 
Ortovox Extension Carbon 40 Probe
$18 MSRP
Ortovox Professional Alu II Shovel
$69 MSRP
Ortovox Activation Unit Steel
Ortovox Ascent 22 Avabag Avalanche Airbag Pack
Ortovox Tour 30+7 ABS Avalanche Airbag Pack
Ortovox Base 20 ABS Avalanche Airbag Pack
Ortovox Beast Saw Shovel
$75 MSRP
Ortovox Professional Alu III Shovel
Ortovox 200 Economic Probe
$39 MSRP
Ortovox 3+ Transceiver Beacon
Ortovox 320+ PFA Probe
$78 MSRP
Ortovox 240+ Carbon Pro PFA Probe
$95 MSRP
Ortovox 240 Carbon PFA Probe
$85 MSRP
user rating: 5 of 5 (1)
Ortovox S1 Beacon
discontinued
user rating: 4.5 of 5 (1)
Ortovox D3 Beacon
discontinued
user rating: 0 of 5 (1)
Ortovox Professional Alu Shovel
discontinued
Ortovox Expert Shovel
discontinued
Ortovox Check and Ride
discontinued
Ortovox Compact ALU Shovel
discontinued
Ortovox Cougar Shovel
discontinued
Ortovox Grizzly 1 Shovel
discontinued
Ortovox 200 Lite PFA Probe
discontinued
Ortovox Alaska D PB Shovel
discontinued
Ortovox Orange Shovel
discontinued