Hydration Packs

user rating: 5 of 5 (1)
Osprey Manta AG 28 reviewed May 27, 2017
$100 - $165
user rating: 5 of 5 (2)
Osprey Raptor 10 reviewed Dec 30, 2015
$85 - $140
user rating: 4.5 of 5 (1)
Osprey Viper 13 reviewed Nov 2, 2015
$94 MSRP
user rating: 3 of 5 (1)
Osprey Rev Solo reviewed Sep 25, 2015
user rating: 4 of 5 (1)
Osprey Rev 1.5 reviewed Aug 16, 2015
user rating: 4 of 5 (1)
Osprey Viper 7 reviewed Aug 13, 2014
$74 MSRP
user rating: 5 of 5 (2)
Osprey Rev 6 reviewed May 12, 2014
user rating: 5 of 5 (1)
Osprey Raven 10 reviewed Mar 27, 2014
$78 - $140
user rating: 4.5 of 5 (2)
Osprey Manta 25 reviewed Mar 12, 2014
$139 MSRP
user rating: 4 of 5 (5)
Osprey Raptor 14 reviewed Jun 17, 2013
$98 - $150
user rating: 4.5 of 5 (2)
Osprey Manta 20 reviewed Mar 13, 2013
$129 MSRP
user rating: 4 of 5 (3)
Osprey Raptor 6 reviewed Feb 21, 2013
$89 MSRP
user rating: 4.5 of 5 (1)
Osprey Verve 13 reviewed Jan 8, 2013
$77
user rating: 4.5 of 5 (1)
Osprey Verve 10 reviewed Jul 28, 2012
$84 MSRP
user rating: 5 of 5 (1)
Osprey AquaSource reviewed Nov 11, 2004
discontinued
Osprey Siskin 8
$100
Osprey Sylva 5
$120
Osprey Dyna 15
$91 - $140
Osprey Mira AG 18
$100 - $115
Osprey Viper 9
$65 - $69
Osprey Dyna 1.5
$90
Osprey Syncro 12
$130
Osprey Katari 7
$75
Osprey Zealot 15
$91 - $97
Osprey Katari 1.5
$55
Osprey Sylva 12
$130
Osprey Kitsuma 1.5
$55
Osprey Syncro 10
$83
Osprey Syncro 5
$120
Osprey Duro 6
$110
Osprey Siskin 12
$110
Osprey Katari 3
$65
Osprey Salida 12
$110
Osprey Duro 1.5
$90
Osprey Synchro 15
$84
Osprey Syncro 3
$55 - $63
Osprey Verve 9
$60 - $79
Osprey Kitsuma 7
$75
Osprey Salida 8
$100
Osprey Manta AG 20
$93 - $155
Osprey Dyna 6
$110
Osprey Viper 3
$50 - $64
Osprey Kitsuma 3
$65
Osprey Mira 22
$160
Osprey Duro 15
$105 - $140
Osprey Verve 3
$50 - $64
Osprey Raven 14
$91 - $150
Osprey Moki
$50
Osprey HydraJet
$70
Osprey Zealot 10